Goście z Polski

Beata Stelmach – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Absolwentka Wydziału Finanse i Statystyka SGPiS (obecnie SGH), a także Calgary University (tytuł MBA) oraz INSEAD. Początkowo zatrudniona w Biurze Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych, następnie zajmowała stanowisko Dyrektora Sekretariatu Komisji, pełniąc też funkcję Rzecznika Prasowego Komisji. Brała udział w negocjacjach akcesyjnych Polski do OECD i UE. Była konsultantem Banku Światowego. W latach 2000–2001 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Przez wiele lat pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 1 maja 2011 r. objęła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; jest odpowiedzialna za promocję Polski oraz wspieranie polskich podmiotów gospodarczych na rynkach zagranicznych.

Zofia Szalczyk – Podsekretarz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Absolwentka Wydziału Zootechniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, w 1981 r. uzyskała na tej uczelni tytuł doktora nauk rolniczych. Wiele lat pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2007-2008 była wiceprezesem Zarządu Funduszu Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Od 2008 r. do 2012 r. pełniła funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przez dziesięć lat kierowała Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego „Sielinko”. Jest wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i autorką licznych publikacji naukowych. 12 września 2012 r. Prezes Rady Ministrów powołał Zofię Szalczyk na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Andrzej Dycha - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia z zakresu politologii i nauk społecznych, specjalizując się w obszarze integracji europejskiej. Od 2002 do 2004 studiował także nauki polityczne na Universite Montesquieu Bordeaux IV we Francji. W latach 2004–2006 był zatrudniony w Parlamencie Europejskim. Od 2006 do 2007 pracował jako asystent w grupie politycznej „Unia na Rzecz Europy Narodów” w PE, a w lipcu 2007 roku został administratorem organów parlamentarnych UEN. 10 grudnia 2007 objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z dniem 21 grudnia 2011 premier Donald Tusk powołał go na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Objął także funkcję krajowego koordynatora współpracy z OECD.

Andrzej Zarajczyk – Prezes Polsko-Bałkańskiej Izby Handlowej

 Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem serbskim i angielskim. Od 1977 r.  związany z Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT. Zajmuje się głównie rynkiem bałkańskim, realizując transakcje eksportowe,   importowe oraz projekty kooperacyjne. W latach 1982-1986 pracował w przedstawicielstwie  firmy  w Belgradzie. Po powrocie do kraju działał  w kierownictwie firmy, a w  roku 1989 został nominowany na stanowisko  Dyrektora Generalnego POL-MOT. Od 1989 roku jest Prezesem Polsko-Bałkańskiej  Izby Handlowej, wieloletni Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polskich "Lewiatan". Zasiada w radach nadzorczych wielu polskich firm, głównie motoryzacyjnych.

Marek Kłoczko - Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

 Ukończył w 1976 studia na Politechnice w Budapeszcie, a w 1979 SGPIS w Warszawie. W latach 1991-1993 był posłem Sejmu RP - członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą. Kierował ze środków PHARE Programem Promocji Polskiego Eksportu EXPROM. Od 1993 roku reprezentuje Krajową Izbę Gospodarczą w Stowarzyszeniu Izb Przemysłowo – Handlowych EUROCHAMBRES w Brukseli, a od września 2005 jest członkiem władz tego stowarzyszenia. Zarządzał udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze. Był Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2005 w Aichi. Członek licznych organizacji i stowarzyszeń gospodarczych. Za swoją działalność odznaczony wieloma odznaczeniami i orderami.

Marek Łyżwa Radca – Minister. Kierownik WPHI Ambasady w Zagrzebiu.

 W 1972 r. uzyskał tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego na SGPIS, a w 1981 r. ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego i Służby Zagranicznej. W latach 1972-82 pracował w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Od 1982 r. pracował w Ambasadzie RP w Singapurze, gdzie zajmował się sprawami handlowymi. W latach 1993-2001 Radca Handlowy Ambasady RP w Malezji. Później związany z Ministerstwem Gospodarki i Wiceprezes KUKE. W okresie 2003-2009 był Radcą-Ministrem Ambasady RP w Chinach. Od 2009 r. Członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne oraz promocje gospodarczą. Obecnie pełni funkcję Radcy-Ministra Ambasady RP w Zagrzebiu, gdzie kieruje Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji. 

Grzegorz Benedykciński – burmistrz Grodziska Mazowieckiego

 W 1982 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, następnie studiował podyplomowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz w Szkole Głównej Handlowej (specjalizacja zarządzanie strategiczne gminą). Od 1994 r. burmistrz Grodziska Mazowieckiego. W latach 2010-2011 oraz 2013 otrzymał tytuł Najlepszego Burmistrza Roku, natomiast w 2012 r. tytuł „Samorządowy Menedżer Regionu 2011”. W 2012 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 przyznano mu nagrodę "Europejczyk Roku". Specjalista w pozyskiwaniu funduszy europejskich i rozwoju infrastruktury. Gmina pod przewodnictwem Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego otrzymała szereg nagród i certyfikatów potwierdzających wysoki poziom zarządzania i właściwie obrany kierunek rozwoju. 

Delegacja Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Alojzy Nowak – Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

 Absolwent szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekonomistą, którego główne zainteresowania badawcze dotyczą bankowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych i kapitałowych oraz ekonomicznej analizy Unii Europejskiej. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję Dyrektora Centrum Europejskiego UW, Kierownika Katedry na Akademii Leona Koźmińskiego, Dziekana Wydziału Zarządzania UW, a od 2012 roku jest Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego do spraw Badań i Współpracy z Zagranicą. Jest członkiem rad nadzorczych ważnych polskich przedsiębiorstw i ekspertem Rządu Polskiego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. 

Prof. Piotr Dyczek – Dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, archeolog klasyczny. Jego zainteresowania obejmują kulturę epoki brązu w Grecji, archeologię limesową oraz archeologię iliryjską. Jest autorem prawie 200 pracy naukowych. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Niemieckiego Instytutu Archeologicznego. Czynny uczestnik parudziesięciu kongresów naukowych, zrealizował wiele projektów badawczych. Jest Kierownikiem Zakładu Historii Kultury Materialnej w Instytucie Archeologii UW oraz Dyrektorem jednostki podstawowej UW – Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Ośrodek prowadzi rokroczne badania archeologiczne na czterech znanych stanowiskach antycznych: Novae (Bułgaria), Risan (Czarnogóra), Szkodra (Albania) oraz Tanis (Rosja).

Publikacje - Prezentacje

Why Poland
download
Investing in Poland 2013
download
Facts about Poland: Everything you wanted to know about Poland but were afraid to ask
download
Poland’s New Golden Age
download
11 Reasons To Invest In Montenegro
download
111 Frequently Ask Question
download
Montenegro - Your Partner
download
Montenegro  - Country Report 2011
download

The Report Poland 2013
download
Poland - An Attractive Business Partner
download
Poland compared to the EU-27 in 2012
download
Foreign trade in 2012
download
Polish foreign direct investments
download
Natural gas imports
download